Magic Witchin - Witch Camp

Algemene Voorwaarden

 

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de Witch Camp of retraite plaats te vinden. Het totaalbedrag dient in één keer voldaan te worden. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Magic Witchin het recht de reservering te laten vervallen.

3. Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld.

4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid, en is mogelijk vanaf leeftijd van 18 jaar. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. 

5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
– Vanaf 14 dagen na de registratie tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte Witch Camp of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Magic Witchin zijn doorgegeven.

8. Indien Magic Witchin zelf voor een vervangende deelnemer zorgt of een plek doorschuift naar een andere datum, wordt er € 150,- administratiekosten in rekening gebracht.

9. Magic Witchin heeft het recht Witch Camp of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Magic Witchin heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

10. Magic Witchin heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan Witch Camp of retraite.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Magic Witchin zal zorg dragen voor een goed en ordelijk verloop van de Witch Camp of de retraites.

2. Deelname aan Witch Camp of retraite is geheel op eigen risico. Magic Witchin is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Magic Witchin. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd en geef het aan als je je inschrijft.

2. Meldt voorafgaande altijd aan de begeleider als je een lichamelijke klacht hebt waardoor je niet mee kunt doen. Mogelijk kan de begeleider het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3. De deelnemer wordt dringend verzocht te melden bij de begeleiders of hij/zij onder behandeling is bij een psycholoog, psychiater of andere therapeut. 

4. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING WITCH CAMP OF RETREATS

1. Magic Witchin heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een Witch Camp of retreat, bijvoorbeeld wanneer een instructeur/instructrice wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops/ritueel/ceremonie  niet (meer) kan verzorgen. Magic Witchin zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van de Witch Camp of retreat per mail over ingelicht.

HUISREGELS

1. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Magic Witchin is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. Magic Witchin heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de Witch Camp of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Wij zijn respectvol naar moeder Gaia.  Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Magic Witchin niet opvolgen, kunnen uit de Witch Camp of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Magic Witchin. 

  1. Alle deelnemers hebben de keuze om niet gefilmd/gefotografeerd te worden. Dit kan voor- en tijdens Witch Camp of retraite bij het Magic Witchin team aangegeven worden. 

  2. Neem bij vragen over onze Algemene Voorwaarden contact met ons op via witchcamp2024@gmail.com.Magic Witchin en Witch Camp maken onderdeel uit van Maria Rainne Art Reljic en zijn als zodanig geregistreerd.

Nummer Handelsregister:

Bühlstrasse 19
8055 Zürich - Zwitserland

www.magicwitchin.nl

magicwitchin@gmail.com

witchcamp2024@gmail.com